Anunţ pentru ocuparea postului Inspector de specialitate S, Grad I. în cadrul Compartimentului de ştiinţă şi cercetare

Sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

2016.09.30 14:30

2016.10.19 16:00

Locuri de muncă

2016-09-30 14:21

  

ANUNŢ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

 

Inspector de specialitate S, Grad I. în cadrul Compartimentului de ştiinţă şi cercetare – post suspendat-temporar vacant, pe periodă determinată, normă întreagă

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

Condiţii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii speciale

-     Studii superioare în ştiinţe umane, istorie

-     3 ani experienţă în domeniu

-     Cunoştinţe de operare pe calculator

-     Cunoaşterea limbii române şi o limbă străină

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

 

- 17 octombrie 2016, ora 10,00 – proba scrisă

- 19 octombrie 2016, ora 10,00 – proba interviu

 

Înscrierile se fac până la data de 7 octombrie 2016, ora 15. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

 

Bibliografie

1. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, Legea administraţiei publice locale (publicată în: Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare)

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice (publicată in Monitorul Oficial nr. 1105 din 26 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare)

3. Ordin nr. 2883 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

5. OUG 118 / 2006 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare

 

 

Lőrincz Ildikó

manager

Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb