ANUNȚ

La sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc

2018.06.19 11:45

2018.08.06 16:00

Locuri de muncă

2018-06-19 11:28

 CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

 

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

 

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, județul Harghita.

Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb, în format pdf.) până la data de 10 iulie 2018, ora 1600 la Consiliul Județean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției generale management, sediul Consiliului Județean Harghita, camera 132.

 

1.     Condiții de participare:

 

Condiții generale:

    a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

    b) are capacitate deplină de exerciţiu;

    c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;

    d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;

    e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

 

Condiții specifice:

a)       studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre domeniile istorie, artă, cultură, filologie, economie, management și științe juridice;

b)     vechime în specialitatea studiilor - minim 3 ani;

c)      pregătire în management sau conform art.45, alin (1) și (2) din OUG nr.189/2008 obținerea acesteia în termen de un an de la semnarea contractului de management.

 

 

2.     Dosarul de concurs va cuprinde:

a.)    cerere de înscriere la concurs

b.)   copia actului de identitate

c.)    curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004

d.)   copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

e.)    copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției

f.)     cazierul judiciar

g.)    adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

h.)   Planul de management pe durată de 3 ani: 2018-2020, pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

 

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Planul de management va fi elaborat de candidați fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, în perioada 2018-2020.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita au fost aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 527/2018 și sunt afișate anexele Dispoziției pe site-ul Consiliul Județean Harghita (www.judetulharghita.ro).

De asemenea, la solicitarea candidaților, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

4.Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

 

 

Borboly Csaba

                             președinte

Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb