Anunţ pentru ocuparea postului Inspector de specialitate grad profesional I., studii superioare cu atribuţii financiar-contabile

Sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

2018.06.26 10:45

2018.07.19 16:00

Locuri de muncă

2018-06-04 10:25

 ANUNŢ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

 

Inspector de specialitate grad profesional I. studii superioare cu atribuţii financiar-contabile în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii speciale

-      studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice-administrative

-      3 ani de experienţă în domeniu

-      Cunoştinţe de operare pe calculator, programe contabile

-      Cunoaşterea limbii române

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

 

- 17 iulie 2018, ora 10,00 – proba scrisă

 

- 19 iulie 2018, ora 10,00 – proba interviu

 

Înscrierile se fac până la data de 09. iulie 2018, ora 16. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

 

Bibliografie

1.         Legea 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;

2.         Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;

3.         Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.         Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.         OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv modificată și completată de Legea 234/2010 pentru modificarea și completarea acesteia;

6.         Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, modificată prin: M.O. 37/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

7.         Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

8.         Decretul 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă;

9.         OMFP 2281/2009 privind planificarea plăților în trezorerie;

10.       LEGE - CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

11.       Ordinul nr. 3512 din 27.11.2008 privind documentele financiar-contabile ;

12.       Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 

Lőrincz Ildikó

Manager interimar

Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb